Условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ на уеб-сайт www.djshop.bg ("Сайт")

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този Сайт. Ако използвате този Сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този Сайт.

За целите на настоящите Правила и Условия на ползване, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Правила и Условия на ползване имат следното значение:

 • „Уебсайт/Сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
 • www.djshop.bg е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 • "Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Правила и Условия на ползване.
 • „Доставчик“ е юридическото лице, което изпълнява и обезпечава онлайн поръчките, съответно упълномощено от управляващо и представляващо работата на този Сайт дружество.
 • „Профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Клиента, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.djshop.bg, като достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.djshop.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
 • „Потребителско име” е избран от Клиента уникален негов актуален и-мейл адрес, посредством които той се индивидуализира в www.djshop.bg.
 • „Парола” е избран от Клиента набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.djshop.bg стоки и услуги.
 • „Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.
 • „Опаковка” са кашони, кутии и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
 • „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност (ДДС).
 • „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключване на сделката обстоятелство от извънреден характер, което прави завършването й обективно невъзможно.
 • „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
 • „IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Достъпът до и използването на Сайта се определя и регламентира от и подчинява на изложените ПРАВИЛА и условия за ползване и всички приложими закони и нормативни актове.

Достъпът до Сайта и използването му означават, че Вие, както и фирмата или организацията, която представлявате, сте приели и изразявате съгласие с тези ПРАВИЛА и условия. Ако не сте съгласни или не приемате безусловно и без ограничения тези ПРАВИЛА и условия, моля прекратете достъпа до и не използвайте този Сайт.

Управляващото дружество си запазва ПРАВОТО по всяко време да променя и актуализира настоящите ПРАВИЛА и условия за ползване. Ваше е задължението да ги посещавате и преглеждате периодично с цел да се запознаете с евентуалните промени. Използването на Сайта след въвеждане на промени в ПРАВИЛАТА и условията за ползване ще означава, че Вие ги приемате и сте съгласни с тях. За евентуални промени можете да се ориентирате по датата на последната актуализация на тази страница.

Съгласно Закона за защита на потребителите Ви предоставяме следната информация:

 1. Юридическото лице, управляващо работата на Сайта е "Диджей Стор" ООД, ЕИК 206573489, със седалище гр. София, ул. Перник 117
 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страниците за представяне на всяка стока.
 3. Цената на стоките е изписана на страниците за представяне на съответната стока. Всички цени са с включен ДДС, освен ако изрично не е упоменато друго.
 4. Не налагаме допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 5. Сумата, която трябва да заплатите на куриера при доставката /доставка с наложен платеж/, е стойността на поръчаните стоки + таксата за куриерските услуги, ако цената на стоките е под 200лв.


Право на отказ от покупка или връщане

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е била използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката й и е във вида, в който е получена според условията на чл.55 от ЗЗП. Куриерските разходи в този случай са за сметка на Клиента /и в двете посоки/. Вижте повече в раздел XI на настоящите Условия за ползване.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки1. Съдържание на Сайта и използване

Този Сайт е собственост на и се администрира и обновява от Управляващото дружество.

Вие имате право да използвате този Сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него ("Съдържание"), само за законни цели и по начин, който не накърнява авторските и други права или не ограничава използването и достъпа до този Сайт на трета страна.

Ползването на Сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на Клиента при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – Управляващото дружество или трета страна (където е приложимо). Потребителят сам носи отговорност за правилното възприятие и тълкуването на пълнотата, точността и полезността на информацията, съдържаща се в Сайта.

Управляващото дружество Ви оправомощава да разглеждате, зареждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на МАТЕРИАЛИТЕ от този Сайт (включително страници, документи, файлове, снимките, звуците и друго мултимедийно съдържание) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки за продуктите и услугите ни. Имате право да запазите на Ваш запаметяващ носител МАТЕРИАЛ от този Сайт само при условие, че запазите всички бележки и знаци, съдържащи се в МАТЕРИАЛА (документа) за авторски права и собственост.

Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, променяте (редактирате), изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на СЪДЪРЖАНИЕТО на Сайта, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от СЪДЪРЖАНИЕТО на този Сайт без предварително изрично писмено разрешение от Управляващото дружество. Всяка употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО в друг Сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от Управляващото дружество.

Всяка непозволена употреба на Сайта или неговото СЪДЪРЖАНИЕ (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на Управляващото дружество. Фирмата ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона и всяко нарушение ще се преследва до пълното изчерпване на всички позволени от закона средства.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва Сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

Този Сайт може да е непълен или неактуализиран и може да съдържа правописни и граматични грешки, неточности или пропуски, които може да са също свързани с описанията на предлаганите продукти или услуги, за което предварително се извиняваме.

Управляващото дружество си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) СЪДЪРЖАНИЕТО или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие. Датата на последна промяна на настоящия Сайт е индикация за възможни настъпили промени в СЪДЪРЖАНИЕТО на Сайта.2. Ограничаване на отговорността

При създаването на нашия Сайт са положени всички възможни усилия и разумни грижи, за да се осигури достоверността на информацията, изложена тук. Въпреки това, ние не гарантираме абсолютната точност и надеждност на съдържащата се в Сайта информация.

Цялото СЪДЪРЖАНИЕ на този Сайт се предоставя "такова, каквото е", без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Управляващото дружество не гарантира точността и пълнотата на СЪДЪРЖАНИЕТО на Сайта. Използването на Сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.

При никакви обстоятелства Управляващото дружество, служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този Сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на Сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият Сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или ограничения по отношение на отговорностите, така че горните ограничения или изключения може да не се отнасят за Вас. В тези случаи отговорностите на Управляващото дружество биха се ограничили до максимално допустимата степен, разрешена от закона.

Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на Управляващото дружество, неговите длъжностни лица, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези ПРАВИЛА и условия за ползване от Вас или от друго лице, имащо достъп до Сайта.3. Препратки

Сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този Сайт не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този Сайт. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в Сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

Препратки към нашия Сайт

Препратки към страници от нашия Сайт са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия Сайт, моля свържете се с нас.

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този Сайт автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани МАТЕРИАЛИ от Сайта.

Използването на рамки (frames) по отношениe на които и да са страници от нашия Сайт е забранено.

Ние не даваме и не можем да дадем одобрение на никоя фирма, организация или лице, които използват линк към нашия Сайт.4. Авторски права

Освен ако изрично не е упоменато друго, СЪДЪРЖАНИЕТО на Сайта, (вкл. патенти, търговски марки, логота, описания на продукти или услуги, намиращи се на Сайта), е собственост на и е лицензирано от Управляващото дружество, защитено е от законите за авторското право и ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ.

Сайтът и неговото СЪДЪРЖАНИЕ, включително, но не ограничаващо се до: текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. Изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

Сайтът също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Съдържанието на Сайта може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

 • Авторското право е гарантирано и името на собственика е упоменато;
 • Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
 • Съдържанието на Сайта, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

Всяка неоторизирана употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е СЪДЪРЖАНИЕ, освен това, което не противоречи на настоящите Правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на СЪДЪРЖАНИЕТО, е изрично забранено. Всички други права, които не са Ви изрично предоставени от нас, са запазени за Управляващото дружество.

Вашият достъп до този Сайт, както и никоя част от СЪДЪРЖАНИЕТО му, не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.5. Закони и юрисдикция

Ползването на този Сайт се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези Правила и условия, както и разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези Правила и Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища и органи.

Ако получавате достъп до този Сайт извън България, Вие носите отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в България.

Моля, прочетете нашата Политика за Конфиденциалност, която е неразделна част от тези Правила и условия за ползване.6. Политика за защита на личната информация на потребителите ("Политика") на Сайта www.djshop.bg

Тази ПОЛИТИКА за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от ПРАВИЛАТА и условията за ползване на Сайта. Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази ПОЛИТИКА. Ако не сте съгласни с тази ПОЛИТИКА, Вие нямате право да ползвате този Сайт.

Ние създадохме тази ПОЛИТИКА, защото уважаваме личната информация на посетителите на нашия Сайт и защото смятаме, че е важно да гарантираме конфиденциалността на идентифициращата информация, която получаваме от тях по време на ползването на Сайта.

Тази ПОЛИТИКА се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляра на страницата “Профил”. Доставчикът гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата ПОЛИТИКА и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Настоящата ПОЛИТИКА не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези сайтове.

Информацията, която събираме, се използва:

 • за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси.
 • за да можем да установим Вашите потребности.
 • за подобряване на СЪДЪРЖАНИЕТО на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме.
 • за да се свържем с Вас.
 • за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги.
 • за да Ви изпращаме информация.
 • за целите на нашето планиране.
 • за маркетингови и други информационни цели.

Доставчикът ще ползва Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение. В случаите, когато възнамеряваме да ползваме Вашата лична или идентифицираща информация за цели, различни от представенит Ви тук, ние първо ще поискаме писмено разрешение от Вас преди да използваме Вашата информация по този начин.

Ние няма да ползваме личната идентификационна информация, за да Ви изпращаме нежелани съобщения /спам/, без ваше съгласие.

По време на Вашето посещение на нашия Сайт, Ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:

 • Брой на посетителите.
 • Вашия IP интернет адрес.
 • Името на Вашия домейн /където е приложимо/.
 • Датата и часът на Вашето посещение.
 • Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт.
 • Отваряните страници от Сайта.
 • Източникът на заявката.
 • Типът на браузъра и операционната система, които ползвате.

Управляващото дружество си запазва правото да променя настоящата ПОЛИТИКА като част от ПРАВИЛАТА и условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на СЪДЪРЖАНИЕТО на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието на настоящата ПОЛИТИКА и настъпилите промени в нея. Датата на последна актуализация на тази страница може да бъде знак за евентуални настъпили промени в нея.

Ако смятате, че не спазваме обявената ПОЛИТИКА за защита на личната и идентифициращата информация, моля свържете се с нас.

Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.7. Декларация за поверителност

Запознайте се с Декларацията за поверителност на DJShop.bg8. Цени

Всички цени на сайта са с включен ДДС, освен ако не е посочено друго.

Запазваме си правото да променяме цените на продуктите по всяко време без предварително уведомление на клиентите.

Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора и е вписана в изпратеното му потвърждение за поръчка.

При допуснати технически грешки в публикациите на сайта, ние имаме правото да откажем изпълнението на поръчка, без да дължим обезпечение на клиента.9. Гаранции

Всички продукти, предлагани от нас са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок, определен от производителя/вносителя и съгласно закона за защита на потребителите, освен ако в описанието на продукта изрично не е посочено друго като търговска гаранция, или закупеният продукт не е от секцията „техника втора употреба“ на магазина djshop.bg. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката.

При възникване на дефект в рамките на гаранционния срок се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Гаранцията се отнася за фабрични дефекти, възникнали в процеса на експлоатация през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна изработка.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано когато:

 • Не са спазени условията за монтаж, експлоатация и съхранение.
 • При опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица.
 • Повреди възникнали в следствие на сътресения, механични повреди, удари или претоварвания получени от небрежно отношение,
 • Повреди възникнали от износване на части, които се приемат за консуматив, при нормалната употреба на уредите. Консумативи са всички елементи, при които има триене, в следствие на употребата им (например бутони, потенциометри, и други).
 • Повреди настъпили в следствие на природни бедствия: поражения от мълни, наводнения, токови удари, пожари, бури и други форсмажорни обстоятелства.
 • Не е запазена оригиналната опаковка на продукта

Гаранцията не покрива високоговорители, батерии, дистанционни, външни захранвания (адаптори) и други консумативи.10. Рекламации

При констатация на дефектен продукт до 14 дни от закупуването му, ние се ангажираме той да бъде отремонтиран, заменен с нов или да възстановим заплатените от Вас средства в пълен размер, не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на рекламация.

Рекламациите на стоки в гаранция се приемат в офиса на Доставчика, от понеделник до петък от 09.00 ч. до 18.00 ч., като изпращането става с куриер или лично, след като Клиентът е уведомил предварително Доставчика за дефекта.

Рекламираната стока трябва да бъде с пълна окомплектовка и в оригинална опаковка, без следи от използване и със здрави гаранционни стикери, придружена от оригинална гаранционна карта и във вида, в който е закупена.

ВСИЧКИ ПРАТКИ ИЗПРАТЕНИ ЗА РЕМОНТ ЧРЕЗ КУРИЕР, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ, ЩЕ БЪДАТ ВРЪЩАНИ ОБРАТНО ЗА СМЕТКА НА ИЗПРАЩАЧА.11. Отказ от договора

Всички условия се уреждат от действащия Закон за Защита на Потребителите (ЗЗП).

Отказ от договора при онлайн покупка съгласно чл. 52, ал. 1 и 2 от ЗЗП и връщането й е възможно в следните случаи и обстоятелства:

 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента. В този случай стоката се подменя в срок от 5 работни дни след заявката за връщане на клиента или се възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.
 • Ако стоката има скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок от 14 дни от получаването на стоката. След съгласуване с нашия екип продуктът ще бъде заменен с друг или заплатената сумата ще остане като кредит при следваща покупка.
 • В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок да се откаже от поръчаната стока в случай, че същата не е използвана и не е нарушена оригиналната й опаковка. Разходите по връщане на стоките по тази точка са за сметка на купувача!
 • В случай, че купувачът реши да върне покупката на стока, която е била употребена или е без оригинална опаковка, то онлайн-магазина ще наложи такса за почистване и възстановяване на продукта до първоначалния му търговски вид. Размерът на таксата се определя след оценка на състоянието на върнатия продукт.
 • Ако при транспортирането, стоката или нейната опаковка е повредена.
 • Ако не е спазен срокът, обявен за доставка, освен при форсмажорни обстоятелства.
 • Ако цената, която трябва да се плати не съответства на цената, на която е поръчана стоката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.12. Начин на плащане

За улеснение на нашите клиенти предлагаме следните възможности за плащане:

Плащане при доставка (наложен платеж)
Това е услуга, която предоставя максимално удобство и надеждност за клиента. Заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е когато куриер ви посети на посочен от Вас адрес и лично ви предаде закупената от djshop.bg стока.

По банков път (авансово) с платежно нареждане или онлайн банкиране. Необходимо е да направите превод на сумата на направената поръчка по банковата сметка на Доставчика. След направена поръчка и избран метод на плащане по банков път, ще Ви изпратим данни със сметката и банката ни по е-мейл или друг подходящ начин. Поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на сумата по сметката на Доставчика.

Чрез ePay.bg (онлайн разплащане) с дебитна или кредитна карта

С карта (Виртуален POS)
Разплащането се извършва през системата на Fibank, като за целта клиентът въвежда номер, дата на валидност и код от картата си. След потвърждение, банката обработва нареждането и изпраща потвърждение към търговеца. DJShop.bg ще изпълни заявката след получаване на потвърждението от банката. Този метод на разплащане е най-бърз и сигурен, тъй като данните за картата на клиента се използват в системата на банката, а не в уеб-сайта на търговеца. Връзката е криптирана и информацията се предава по най-сигурен начин.Процес на разплащане с ePay:

 1. Клиент прави поръчка в онлайн магазин djshop.bg и избира начин на плащане ePay.bg;
 2. След потвърждаване на поръчката клиентът избира да продължи с плащане на поръчката, като натиска бутон "Плащане чрез ePay.bg". След натискане на бутона се пренасочва към страницата на ePay.bg, където извършва плащането по описания по-надолу начин;
 3. След успешен вход на клиента в системата на ePay.bg с потребителско име и парола (опционално със сертификат или електронен подпис), заявката за плащане (ако е коректно подадена) се регистрира в ePay.bg “очакващо плащане” на съответния клиент към djshop.bg. В случай, че клиентът не успее да влезе успешно в еPay.bg, „заявката за плащане” не се записва в ePay.bg.
 4. Клиентът може да плати задължението към djshop.bg или да отложи плащането за по-късен етап.
 5. ePay.bg следи за статуса на всички “очакващи плащане задължения” и при плащане на задължението или отказване на плащането изпраща известие към търговеца за тях.
 6. При получаване на потвърждение за направено плащане от ePay.bg, Доставчикът ще изпълни поръчката на клиента.

След стъпка 2, от страницата на ePay.bg клиентът може да избере да извърши плащането в брой на удобна за него каса на EasyPay. За тази цел единствено трябва да препише 10-цифрен код за съответната поръчка и да отиде до каса на EasyPay в указания срок.

След стъпка 2, клиентът има възможност да плати и през всеки удобен банкомат. Отново се преписват Код на търговеца и Код за плащане. Инструкции и стъпки за тази възможност ще откриете на страницата на ePay.bg, която Ви предоставя двата кода.PAYPAL метод на разплащане - след потвърждаване на поръчката, клентът продължава и извършва плащането, като се пренасочва към страницата на PayPal.com . Необходимо е да се влезе със собствен профил в системата на PAYPAL и да се потвърди разплащането. Тъй като системата на PayPal не приема разплащане в български лева, автоматично сумата от поръчката се конвертира в Евро (EUR) по фиксинг на PayPal. DJShop.bg ще изпълни заявката след получаване на потвърждението за плащане от PayPal. Този метод начислява 3.5% комисион върху стойността на поръчката Ви!С КАРТА (виртуален ПОС). Разплащането се извършва през системата на Борика, като за целта клиентът въвежда номер, дата на валидност и код от картата си. След потвърждение, Борика обработва нареждането и изпраща потвърждение към търговеца. DJShop.Bg ще изпълни заявката след получаване на потвърждението от Борика. Този метод на разплащане е най-бърз и сигурен, тъй като данните за картата на клиента се използват директно в Борика системата, а не в уеб-сайта на търговеца. Връзката е криптирана и информацията се предава по най-сигурен начин.13. Доставка

13.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „ДИДЖЕЙ СТОР“ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “ДИДЖЕЙ СТОР” ЕООД не носи отговорност за закъснение при доставка, в случай, че закъснението е по вина на куриерската компания.

13.2. Внимание!!! При получаване на пратки от онлайн магазин DJShop.Bg препоръчваме опция ПРЕГЛЕД ПРЕДИ ЗАПЛАЩАНЕ. В случай, че откриете несъответствие, може веднага да върнете пратката по куриера или ако установите повреда в следствие на транспорта, веднага съставете протокол с куриера и върнете пратката обратно към изпращача. Ако по-късно откриете проблем със закупената стока, имате право на рекламация и връщане на стоката според реда описан в глава 10. от настоящите Правила и условия на ползване.

Доставката на поръчаните от Вас стоки се осъществява както следва:

 1. При поръчка над 200 лв., всеки клиент може да ползва безплатна доставка с куриерска фирма Speedy. Доставката с куриерска фирма Speedy се заплаща от клиента според размера на поръчката и вида на доставката, избран при завършване на поръчката.
 2. При заявка под 200 лв., доставката е за сметка на клиента, като същият има правото на доставка с куриер (Speedy), до адрес или офис на куриерската фирма в съответното населено място за получаване.
 3. Запазваме си правото да не извършваме доставка и да отказваме поръчки на клиенти, за които имаме информация, че са били некоректни в минал период от време.

Поръчките направени през Сайта www.djshop.bg се обработват през работно време и изпращат както следва:

 • поръчките се обработват в рамките на три работни дни след като са изпратени през Сайта.
 • при липса на количества или наличност клиента се уведомява чрез email или на оставен от него телефон за евнтуалното забавяне на доставката.
 • поръчки за населени места, в които няма офис на куриерската фирма, се доставят по график от същата, обикновено два пъти в седмицата и се обслужват от най-близкия офис на куриерската фирма.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес.

Срокове на доставка

След като сте потвърдили поръчката, куриерът изпълнява доставката на място до Вас. Ако не бъдете открит на адреса и/или няма друго лице, което да приеме пратката вместо Вас, куриерът връща пратката в доставен офис и прави повторен опит за доставка. При неуспешен разнос пратката се връща в офиса на куриера до поискване от Ваша страна. Задължително е да имате подаден мобилен телефон при поръчката Ви, направена през Сайта, на който куриерът да може да се свърже с Вас при нужда от уточняване на адреса или часа за доставка. Стандартният срок за доставка е от 1 до 5 работни дни (без събота). Доставчикът ще положи всички усилия да нареди и извърши доставката в най-кратките възможни срокове. Разнасянето от куриерската фирма се извършва в рамките на работното време на куриерската фирма, освен в случаите когато е указан фиксиран час за доставка (което се заплаща допълнително според тарифата на куриера).

При невъзможност да открием клиента по телефон или на място - съответната заявка се анулира автоматично.14. Възстановяване на суми

Доставчикът възстановява суми, платени при направата на поръчка през Сайта, в следните случаи:

 • рекламация на стока, без възможност за подмяната й
 • отказ от поръчка, след извършено плащане по банков път, e-pay.bg, PayPal, виртуален ПОС терминал или наложен платеж
 • отказ от стока и връщане

Възстановяването на суми се извършва в пълен размер, след като бъдат приспаднати дължимите такси и комисионни към банковите и посреднически институции, наложени за осъществяване на първоначалното разплащане, доставката и връщането. Доставчикът извършва възстановяването в срок до 5 работни дни след анулиране на поръчката и приемане на върнатата стока заедно с издадените платежни документи. Методът за възстановяване на суми е същият, както използваният за първоначалното разплащане или друг договорен между страните.

При необходимост от връщане на сума, която е била платена с карта, връщането ще бъде направено чрез възстановяваща операция по същият платежен инструмент на потребителя.15. Нюзлетър

С приемането на настоящите условия за ползване на Сайта, Клиентът се съгласява да получава Нюзлетър издаванията, публикувани от DJ Shop и изпращани по е-мейл или поща. За Нюзлетър се считат и всички търговски съобщения изпращани до клиентите по повод на представяне на продукт, услуга или промоция свързана с тях.

Клиентите имат право да се откажат по всяко време от получаването на Нюзлетър, като за целта изпратят съобщение до администраторите на Сайта, с което заявят изрично желанието си за отказ, без да е нужно да се обосновават.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Контакти

 • +359 879 379 990

 • +359 887 979 910 / +359 882 514 796

 • shop [at] djshop.bg

 • Понеделник / Петък - 10:00 - 19:00

 • Събота - 10:00 - 18:00

 • София 1309, ул. „Перник“ 117

Информация

Newsletter абонамент


© 2022 DJShop.BG. Всички права запазени.